۱۴۰۲ شنبه ۱۲ فروردين
وظايف و ماموريت ها

برخي از وظايف دفتر كار آفريني

1.  بررسي و مطالعه در زمينه­ي چگونگي ايجاد و توسعه در بخش هاي مرتبط با اهداف و ماموريت هاي دستگاه ذي ربط و ارايه راه كارهاي مناسب در اين زمينه به وزارت متبوع و وزارت كار و امور اجتماعي.

2.  بررسي و مطالعه به منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال، ويژگي ها و نيازهاي بازار كار در بخش هاي مرتبط با دستگاه و ارايه نتايج حاصل به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع جهت بهره برداري در تهيه برنامه هاي تنظيم عرضه و تقاضاي بازار كار كشور.

3.  بررسي و مطالعه و ارائه راهكار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اشتغال زا و ايجاد بنگاه هاي كسب و كار و ارايه نتايج حاصل به بالاترين مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور استفاده در تدوين سياست هاي اشتغال كشور.

4.  شناسايي نيازهاي مهارتي نيروي كار مورد نياز بخش هاي مرتبط با وظايف دستگاه جهت اعلام به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تهيه و اجراي برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي.

5.  مطالعه و پيشنهاد سازوكارهاي لازم به منظور جلوگيري از كاهش فرصت هاي شغلي ناشي از اجراي سياست هاي مختلف دستگاه متبوع.

6.  نظارت پي گيري و حصول اطمينان از اجراي سياست هاي اشتغال در مورد مجوزهايي كه به منظور تاسيس بنگاه هاي كسب و كار جديد صادر مي شود و هم چنين قراردادهاي داخلي و خارجي توسط دستگاه ذي ربط و ارايه نتايج مربوط به ميزان اشتغال زايي طرح ها در اين زمينه.

7.  تهيه و ارايه گزارش نوبه اي از وضعيت اشتغال در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت كار و امور اجتماعي.

8.   مطالعه و بررسي در زمينه جايگزيني نيروي كار ايراني با نيروي كار خارجي شاغل در دستگاه و پروژه هاي در دست اجراي آن و اعلام نتايج امر از طريق دستگاه متبوع به وزارت كار و امور اجتماعي به منظور تعيين سياست ها و برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي مورد نياز.

9.   مطالعه و بررسي در زمينه اشاعه فن آوري هاي نوين در واحدهاي مربوط به اثرات آن بر كميت و كيفيت نيروي كار شاغل در آن واحد و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي.

10.  ظرفيت سنجي از دستگاه متبوع ( اشتغال در بخش دولتي) در پنج سال آينده و اعلام آن از طريق دستگاه متبوع به وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت بر بخش آموزش عالي و سوق دهي فارغ التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار.

11.  مطالعه و بررسي طرح ها و ايده هاي كارآفريني در حوزه وظايف دستگاه متبوع و ارايه پيشنهاد به وزارت كار و امور اجتماعي از طريق دستگاه متبوع.

12.  جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به شاغلين خارجي در هر دستگاه و پروژه هاو طرح هاي عمراني وابسته به آن و ارايه گزارش هاي دوره اي به وزارت كار و امور اجتماعي.

13.  مطالعه و بررسي در مورد چگونگي امكان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصين خارجي شاغل در طرح هاي عمراني و پروژه هاي دولتي و خصوصي وابسته، به كاركنان ايراني شاغل در اين پروژه ها و اعلام نتايج به وزارت كار و امور اجتماعي جهت برنامه ريزي و پي گيري لازم در تحقق بند ج ماده (121) قانون كار.

14.  ارايه پيشنهاد و پي گيري براي توسعه فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ( داخلي و خارجي) در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كار و كسب و رفع موانع مربوط.

15.  ارايه پيشنهاد و پيگيري و بررسي زمينه هاي صدور خدمات اعم از خدمات فني و مهندسي و نرم افزاري به خارج از كشور در حيطه فعاليت هاي ذي ربط با دستگاه اجرايي متبوع.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/02
تعداد بازدید:
1608
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal