پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

لیست اخبار صفحه :1
نتایج داوری اولین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جهرم اعلام شد
جشنواره دانشجوی نمونه

نتایج داوری اولین جشنواره دانشجوی نمونه دانشگاه علوم پزشکی جهرم اعلام شد

یکی از اولویت های مربوط به برنامه های معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشوربرگزاری جشنواره کشوری دانشجوی نمونه است. اولین جشنواره دانشگاهی دانشجوی نمونه برگزار شد.