پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آیین نامه ها

1_
قرارگاه کارگاه الکترونیک

قرارگاه کارگاه الکترونیک

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
تشویق پژوهشگران

تشویق پژوهشگران

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
آيين_نامه_حمايت_از_بازارسازي

آيين_نامه_حمايت_از_بازارسازي

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
آيين_نامه_ارزيابي_و_تشخيص

آيين_نامه_ارزيابي_و_تشخيص

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

5_
آيين_نامه تسهيل دسترسي نوآوران به امكانات و خدمات علمي و فني

آيين_نامه تسهيل دسترسي نوآوران به امكانات و خدمات علمي و فني

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
آئين نامه كامل

آئين نامه كامل

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
آئين نامه جذب واحدهاي فناور

آئين نامه جذب واحدهاي فناور

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
آيين نامه جايزه تحصيلي

آيين نامه جايزه تحصيلي

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
آئين نامه تشويق پژوهشگران صاحب اختراع ، اكتشاف و نوآوري

آئين نامه تشويق پژوهشگران صاحب اختراع ، اكتشاف و نوآوري

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
آيين نامه بنياد نخبگان 92

آيين نامه بنياد نخبگان 92

نوع فایل :‌

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24