پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

آیین نامه های کمیته

1_
خط و مشي حقوق مالكيت فكري دانشگاه

خط و مشي حقوق مالكيت فكري دانشگاه

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
خط و مشي دانشگاه

خط و مشي دانشگاه

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
جدول تسهيلات بنياد ملي نخبگان

جدول تسهيلات بنياد ملي نخبگان

4_
آيين نامه جايزه تحصيلي

آيين نامه جايزه تحصيلي

5_
دستورالعمل ثبت اختراع نرم افزار

دستورالعمل ثبت اختراع نرم افزار

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

6_
آيين نامه ثبت اختراعات

آيين نامه ثبت اختراعات

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

7_
آشنايي با ضوابط و آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان

آشنايي با ضوابط و آيين نامه هاي بنياد ملي نخبگان

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/24

8_
مادريد(مبدا گمراه كننده

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/23

9_
كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري1

كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت فكري1

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌ 1402/10/23