پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

عضو شورای فناوری

استاد سعید سبحانیان

1

عضو شورای فناوری

اقای تفویضی

2

عضو شورای فناوری

اقای معین

3

عضو شورای فناوری

آقای سعادتمند

4

عضو شورای فناوری

خانم رنجبر

5

عضو شورای فناوری

خانم دکتر زهرا مصلی نژاد

6

عضو شورای فناوری

خانم ماندانا زارع

7

عضو شورای فناوری

دکتر محمد پوراحمدی

8

عضو شورای فناوری

دکتر محسن حجت

9

عضو شورای فناوری

دکتر خاطره دهقانی

10

عضو شورای فناوری

دکتر دالوند

11

عضو شورای فناوری

دکتر روستازاده

12

مشاور مرکز رشد

دکتر علی اکبر شاکری

13

عضو شورای فناوری

دکتر شهرام شفا

14

عضو شورای فناوری

دکتر شهسواری

15

عضو شورای فناوری

دکتر صنیع

16

مدیر پژوهشی دانشگاه

دکتر عابدی

17

عضو شورای فناوری

دکتر لیلی مصلی نژاد

18

دبیر کمیته ابداعات اختراعات و نوآوری های دانشگاه

دکتر محمدی نژاد.

19

عضو شورای فناوری

دکتر وحیدرضا رحمانیان

20

عضو شورای فناوری

دکتر علیرضا یوسفی

21

عضو شورای فناوری

مهندس پارسائی

22

عضو شورای فناوری

مهندس سروش

23

مدیر مرکز رشد فناوری سلامت

مهندس نادری زاده

24

عضو شورای فناوری

مهندس فرحناک

25

عضو شورای فناوری

مهندس هادی ذوالفقاری نسب

26

 

مدیریت مرکز

خانم الهام پی سپار

کارشناس مسئول توانمند سازی اساتید

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

peisepar.20112@gmail.com

تلفن:‌ 071-53316309

شماره داخلی: ۲۲۱۱