پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

تماس با ما

معاونت پژهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۰۷۱۵۴۴۴۰۸۲۱

مهندس نادری زاده (مدیر مرکز رشد فناوری سلامت)

۰۹۱۷۳۹۱۷۳۶۸

دکتر علی اکبر شاکری (مشاور مرکز رشد فناوری سلامت)

۰۹۱۷۸۹۱۸۷۴۵

خانم منصوره رنجبر(مسئول دفتر مرکز رشد فناوری سلامت)

۰۹۱۷۳۹۲۹۴۶۸