پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

اداره توسعه فناوری سلامت

 با توجه به توسعه فعالیتهای پژوهشی منجر به فناوری های بدیع و ثبت اختراعات متعدد در سالهای اخیر از سوی دانشجویان و اعضاء هیات علمی محقق و نظر به راه اندازی مرکز رشد ،اداره توسعه فناری سلامت به عنوان یکی از ادارات تابعه معاونت تحقیقات فناوری دانشگاه با هدف  برنامه ریزی ، هماهنگی ، سیاستگزاری و مدیریت فرآیندهای مربوط به فناوری های نوین حوزه علوم پزشکی و سلامت در اواخر سال ۱۳۹۳ با دستور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر رئوفی کار خود را آغاز نمود . ماموریت این اداره شامل، اعمال مدیریت، برنامه ریزی و سیاستگزاری در جهت ایجاد ،توسعه و حمایت از ﻓﻨاوری های نوین و ایده های بدیع و ابداعات اختراعات کاربردی درعلوم پزشکی و سلامت است . تحقق این ماموریت از طریق سیاستگزاری ، برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی و هماهنگی بین بخشی، تجاری سازی، پایش و ارزشیابی فعالیت های انجام شده در واحدهای ذیربط و مرتبط با ﻓﻨّاوری سلامت امکان پذیر خواهد بود . از نظر ساختار اجرایی و سازمانی این مدیریت متشکل از چهار گروه خواهد بود که  مامریت های محوله را در راستای وظایف مشروحه  تحقق می بخشند،که این چهار گروه عبارتند از :

۱.      دفتر ثبت ابداعات ، اختراعات و نوآوری ها

۲.      مرکز رشد فناوری سلامت

۳.      دفتر ارتباط با صنعت

۴.      انجمن خیرین فناوری سلامت