پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرمهای کمیته

1_
فرم پرسشنامه اختراعات ، ابداعات و نوآوري ها

فرم پرسشنامه اختراعات ، ابداعات و نوآوري ها

2_
فرم تجهيزات پزشكي

فرم تجهيزات پزشكي

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
فرم ثبت تقاضا

فرم ثبت تقاضا

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
فرم اختراعات علوم پايه

فرم اختراعات علوم پايه

5_
فرم خام نوشتن توصيف اختراع و ...

فرم خام نوشتن توصيف اختراع و ...

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
فرم اختراعات علوم باليني

فرم اختراعات علوم باليني

7_
مشخصات فردي مخترع

مشخصات فردي مخترع

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
فرم اختراعات دارويي

فرم اختراعات دارويي

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
معرفي_نامه جهت استفاده از تسهيلات نظام وظيفه

معرفي_نامه جهت استفاده از تسهيلات نظام وظيفه

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
روند بررسي پرونده هاي ابداعات و اختراعات

روند بررسي پرونده هاي ابداعات و اختراعات