پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

فرم ها

1_
1.ابلاغيه واحد فناور مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم

1.ابلاغيه واحد فناور مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم

نوع فایل :‌ pdf

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

2_
خلاصه اطلاعات واحدهاي فناور

خلاصه اطلاعات واحدهاي فناور

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

3_
.قرارداد استقرار مركز رشد

.قرارداد استقرار مركز رشد

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

4_
فرم مجوز ورود به دوره رشد مقدماتي

4.فرم مجوز ورود به دوره رشد مقدماتي

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

5_
.فرم گزارش پيشرفت كار دوره رشد مقدماتي

.فرم گزارش پيشرفت كار دوره رشد مقدماتي

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

6_
6.كاربرگ نهايي پذيرش واحدهاي فناوري خصوصي در دوره رشد.

كاربرگ نهايي پذيرش واحدهاي فناوري خصوصي در دوره رشد.

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

7_
كاربرگ نهايي پذيرش هسته هاي فناوري در دوره رشد مقدماتي

كاربرگ نهايي پذيرش هسته هاي فناوري در دوره رشد مقدماتي

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

8_
8.فرم درخواست تسهيلات از مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم

فرم درخواست تسهيلات از مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه علوم پزشكي جهرم

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

9_
9.چك ليست ارزيابى واحدهاى فناورى مستقر در مركز رشد

9.چك ليست ارزيابى واحدهاى فناورى مستقر در مركز رشد

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌

10_
تسويه حساب شركت

تسويه حساب شركت

نوع فایل :‌ word

حجم فایل :‌

دانلود شده : 0+

تاریخ :‌