پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 

بسمه تعالی
5072/277/د
http://www.behdasht.gov.ir
جناب آقای دکتررئوفی
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی درمانی جهرم
با سلام وتحیات؛
به استناد رای صادره در دویست و چهل و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم
پزشکی، مورخ52/8/3131باتاسیس مرکز رشدفناوری سالمت موافقت بعمل آمد.

نامه دکتر سید حسن هاشمی

وزیر بهداشت

مدیریت مرکز

خانم الهام پی سپار

کارشناس مسئول توانمند سازی اساتید

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

peisepar.20112@gmail.com

تلفن:‌ 071-53316309

شماره داخلی: ۲۲۱۱