پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

 

اهداف

جمع آوری منابع مالی مردمی و دولتی برای توسعه علم و فناوری و بین متخصصان و دانشمندان، شبکه ای ایجاد کند تا علاوه بر تسهیل برقراری ارتباط بین متخصصان و دانشمندان، روابط بین این افراد را تقویت کرده

•        کمک به توسعه علم و فناوری

•        این انجمن محققان فارغ التحصیل دانشگاه ها، موسسات، انجمن ها و نهادهای فعال در زمینه توسعه علوم و فناوری های نوین را نیز تحت حمایت های منطقی مادی و معنوی قرار می دهد