پورتال دفتر توسعه فناوری سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

برخی از وظایف دفتر کار آفرینی

۱.  بررسی و مطالعه در زمینه­ی چگونگی ایجاد و توسعه در بخش های مرتبط با اهداف و ماموریت های دستگاه ذی ربط و ارایه راه کارهای مناسب در این زمینه به وزارت متبوع و وزارت کار و امور اجتماعی.

۲.  بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، ویژگی ها و نیازهای بازار کار در بخش های مرتبط با دستگاه و ارایه نتایج حاصل به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع جهت بهره برداری در تهیه برنامه های تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار کشور.

۳.  بررسی و مطالعه و ارائه راهکار در زمینه چگونگی فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اشتغال زا و ایجاد بنگاه های کسب و کار و ارایه نتایج حاصل به بالاترین مقام دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور استفاده در تدوین سیاست های اشتغال کشور.

۴.  شناسایی نیازهای مهارتی نیروی کار مورد نیاز بخش های مرتبط با وظایف دستگاه جهت اعلام به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تهیه و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه ای.

۵.  مطالعه و پیشنهاد سازوکارهای لازم به منظور جلوگیری از کاهش فرصت های شغلی ناشی از اجرای سیاست های مختلف دستگاه متبوع.

۶.  نظارت پی گیری و حصول اطمینان از اجرای سیاست های اشتغال در مورد مجوزهایی که به منظور تاسیس بنگاه های کسب و کار جدید صادر می شود و هم چنین قراردادهای داخلی و خارجی توسط دستگاه ذی ربط و ارایه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرح ها در این زمینه.

۷.  تهیه و ارایه گزارش نوبه ای از وضعیت اشتغال در دستگاه متبوع بر اساس دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی.

۸.   مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه های در دست اجرای آن و اعلام نتایج امر از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی به منظور تعیین سیاست ها و برنامه های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز.

۹.   مطالعه و بررسی در زمینه اشاعه فن آوری های نوین در واحدهای مربوط به اثرات آن بر کمیت و کیفیت نیروی کار شاغل در آن واحد و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی.

۱۰.  ظرفیت سنجی از دستگاه متبوع ( اشتغال در بخش دولتی) در پنج سال آینده و اعلام آن از طریق دستگاه متبوع به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر بخش آموزش عالی و سوق دهی فارغ التحصیلان دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار.

۱۱.  مطالعه و بررسی طرح ها و ایده های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق دستگاه متبوع.

۱۲.  جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به شاغلین خارجی در هر دستگاه و پروژه هاو طرح های عمرانی وابسته به آن و ارایه گزارش های دوره ای به وزارت کار و امور اجتماعی.

۱۳.  مطالعه و بررسی در مورد چگونگی امکان انتقال تجربه، دانش و مهارت متخصصین خارجی شاغل در طرح های عمرانی و پروژه های دولتی و خصوصی وابسته، به کارکنان ایرانی شاغل در این پروژه ها و اعلام نتایج به وزارت کار و امور اجتماعی جهت برنامه ریزی و پی گیری لازم در تحقق بند ج ماده (۱۲۱) قانون کار.

۱۴.  ارایه پیشنهاد و پی گیری برای توسعه فعالیت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ( داخلی و خارجی) در جهت توسعه اشتغال و ایجاد بنگاه های جدید کار و کسب و رفع موانع مربوط.

۱۵.  ارایه پیشنهاد و پیگیری و بررسی زمینه های صدور خدمات اعم از خدمات فنی و مهندسی و نرم افزاری به خارج از کشور در حیطه فعالیت های ذی ربط با دستگاه اجرایی متبوع.

مدیریت مرکز

خانم الهام پی سپار

کارشناس مسئول توانمند سازی اساتید

تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

peisepar.20112@gmail.com

تلفن:‌ 071-53316309

شماره داخلی: ۲۲۱۱